Vyhledávání

Nejčastěji hledáte: aupair, irsko

Soutěžní pravidla

Pravidla soutěže zveřejněné 8.10.2020 na Instagramu COOLAGENT, EuroPair, s.r.o. @aupairusaczsk a @coolagentcz

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

a) Obecná pravidla soutěže společnosti COOLAGENT – EuroPair, s. r. o., se sídlem Brno – Brno-město, Sukova 49/4, PSČ 602 00, IČO 26489881, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 85496 (dále jen „Organizátor“) upravují základní soutěžní pravidla.
b) Uvedená pravidla jsou platná pro všechny zveřejněné a aktuální soutěže u nichž je uveden odkaz na https://www.coolagent.cz/soutezni-pravidla-0810/ internetovou stránku společnosti obsahující tato soutěžní pravidla.

II. PARTNER SOUTĚŽE

a) V některých případech Organizátor soutěž pořádá společně s další osobou (dále jen „Partner soutěže“), jenž poskytne věcné ceny (výhry). V případě neuvedení žádného Partnera soutěže je Partnerem soutěže samotný Organizátor.
b) Vyhlášená soutěž není nikterak spravována, sponzorována či přidružená k sociální síti Instagram. Společnost Instagram nijak neodpovídá za průběh soutěže. Informace poskytnuté v rámci soutěže nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně
soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Instagramu.

III. SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

a) Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže a  splňuje tyto podmínky.
b) Pro řádnou účast v soutěži, která je zveřejněna na Instagramu, je soutěžící povinen začít sledovat profil @aupairusaczsk a @coolagentcz, dát like na soutěžní příspěvek a do komentáře pod příspěvek napsat důvod, proč chce vycestovat do USA.
c) Soutěžící může být pouze osoba starší 18 let, která je v souladu se stanovenými pravidly a nikterak je neporušuje.
d) Zaměstnanci Organizátora a Partnera soutěže, a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby, jenž se podílejí na soutěži včetně jejich zaměstnanců, nemají nárok se samotné soutěže zúčastnit. V případě výhry některé z uvedených osob, nemá daná osoba na výhru nárok.

IV. URČENÍ VÍTĚZE

a) Důvěryhodná a prověřená osoba zastupující Organizátora a Partnera soutěže vybere výherce na základě řádného splnění všech soutěžních podmínek. Tato odpovědná osoba tak provede po skončení soutěže do nejvýše 3 pracovních dnů.
b) Vybraný vítěz bude pod soutěžním příspěvkem vyznán k zaslání svých kontaktních údajů Organizátorovi prostřednictvím zprávy na sociálních sítí či na emailovou adresu coolagent@coolagent.cz. Výherce má na zaslání svých kontaktních údajů 72 hodin, po té výhra propadá.

V. MÍSTO A DÉLKA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

a) Soutěž vyhlášená Organizátorem probíhá na území České a Slovenské republiky prostřednictvím oficiálního profilu na Instagramu (dále jen „Místo soutěže“).
b) Doba trvání soutěže je blíže specifikována na daném Místě soutěže. Uvedená doba je závazná a může být změněna pouze Organizátorem.

VI. VÝHRY

a) Výhry jsou zprostředkovány Organizátorem nebo Partnerem soutěže. Převzetím výhry výherce za ni přebírá plnou zodpovědnost, a to i v případě ztráty, vzniklé škody vlastní či jiné osobě. Organizátor ani Partner soutěže neodpovídá za žádné škody způsobené převzatou výhrou výhercem.
b) Výhru je možné uplatnit do 31.12.2021 – t.j. odjezd jako Au Pair do USA je možný do 31.12.2021
c) Účast v soutěži ani výherní ceny není možné vymáhat právní cestou. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru adekvátní cenou obdobného typu. V případě absence výhry nebo nemožnosti využití výhry z jakéhokoliv důvodu, nemá soutěžící nárok na vyplacení finanční hodnoty výhry.

VII. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE

a) Osoby, jež nesplňují soutěžní podmínky nebo jednají v rozporu s uvedenými pravidly soutěže, budou ze soutěže vyřazeny. V případě, že se vyřazená osoba stane výhercem, nemá nárok na výhru.
b) Organizátor si vyhrazuje právo na vyřazení bez udání důvodu osob, jejichž aktivita na sociálních sítích vykazuje známky podvodného či nekalého jednání nebo jdou proti pravidlům sociálních sítí, kde je soutěž zveřejněna.
c) Organizátor si dále vyhrazuje právo na možnost kontroly a přezkumu řádného splnění soutěžních podmínek a posouzení nároku na výhru.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OSOBNÍ PRÁVA

a) V souladu s podmínkami soutěže soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů, které poskytne Organizátorovi a Partnerovi soutěže. Poskytnuté údaje jsou v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, adresa bydliště, datum narození, telefonní číslo a je-li to pro soutěž nutné tak i soutěžní příspěvek. Tyto údaje slouží pro účely vyhodnocení soutěže,
kontaktu daných osob a pro informování o poskytujících a produktech službách Organizátora a Partnera soutěže.
b) Osoby zúčastněné v soutěži souhlasí s tím, že Organizátor a Partner soutěže jsou oprávněni k bezplatnému užití jména, příjmení, přezdívky a případně i soutěžního příspěvku pro své marketingové účely v médiích (včetně internetu) a propagační a reklamní materiály Organizátora a Partnera soutěže.
c) Organizátor soutěže tímto informuje každou zúčastněnou osobu v soutěži, že poskytnutí jejich osobních údajů je dobrovolné a každá taková osoba má právo k přístupu svých údajů, právo o vysvětlení užití jejich osobních údajů a právo na případné doplnění, provedení opravy, likvidaci údajů a další práva, která jsou v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, dle kterých se Organizátor a Partner soutěže
řídí. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla Organizátora. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů může vést k nemožnosti předání či propadnutí případné výhry.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) Organizátor ani Partner soutěže nezastávají funkci ručitele za technické problémy, jež mohou ovlivnit účast v soutěži (ztráta internetového připojení, funkčnost sítě atp.).
Organizátor a Partner soutěže dále neručí za doručení zprávy, jejíž obsahem je informace o výhře ani za doručení výhry samotné.
b) Organizátor si vyhrazuje právo na zkrácení, přerušení nebo zrušení soutěže se závažných důvodů, bez náhrady a bez výběru výherců. Organizátor si dále vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže. V případě změny pravidel bude tato skutečnost učiněna písemně a zveřejněna na místě původních pravidel. Účinnost změny pravidel nastává okamžikem
jejich zveřejnění.
c) Organizátor si vyhrazuje právo na konečné posouzení řádného splnění či nesplnění stanovených soutěžních podmínek pro získání výher v soutěžích. Tímto, Organizátor nepřebírá žádné jiné závazky vůči účastníkům soutěže a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora soutěže, než jaká jsou uvedena v těchto obecných pravidlech.
d) Případné námitky proti průběhu soutěže lze zaslat Organizátorovi soutěže písemně na adresu Organizátora či emailem na adresu coolagent@coolagent.cz do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Organizátor námitku sám posoudí a má 7 pracovních dnů na její vyřízení.

e) Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s těmito závaznými pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.
f) Tato soutěžní ustanovení a právní vztahy vznikající mezi Organizátorem, Partnerem soutěže a soutěžícími, jakož i související právní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 8.10.2020.

newsletter

Zůstaňte s námi
v kontaktu

Chcete si vybrat nějaký kurz nebo práci v zahraničí a pořád ještě váháte?